Camera crew

Vasily Shulga Head of QM Production
Sofia Katkova Author, host
Alexei Kiyan Author, producer
Sergey Gutorov Soundman
Leonid Sheshenin Sound Design
Ekaterina Bychkova Producer
Egor Bychkov Engineer
Vladislav Bratkevich Graphics
Danila Sidorov Cameraman